Mourinho n?i c?n tam bành v?i h?c trò

By | August 26, 2018

HLV c?a Chelsea n?i ?óa v?i m?t s? c?u th? trong phòng thay ?? gi?a tr?n hòa Norwich ? Ngo?i h?ng Anh hôm 4/5.
Theo DailyMail, HLV Jose Mourinho không gi? n?i bình t?nh và m?ng nh? tát n??c vào m?t hai c?u th? Nemanja Matic và Mohamed Salah khi xu?ng ???ng h?m gi?a hai hi?p tr?n g?p Norwich. Nguyên nhân c?a vi?c này ??n t? màn trình di?n t? h?i c?a h? trong 45 phút ??u tiên, ???c Mourinho mô t? là c?c k? “bi?ng nhác”.
vao trang

Trong lúc nóng gi?n, chi?n l??c gia ng??i B? ?ào Nha nói v?i Matic r?ng ông b?t ??u th?y ti?c v? quy?t ??nh mang anh tr? l?i Stamford Bridge h?i tháng m?t. Salah thì b? c?nh cáo ph?i tr? thành m?t c?u th? th?t s? tr??c khi mùa gi?i m?i kh?i tranh.

B? ?ôi này ??u b? thay ra trong hi?p hai tr?n ??u hôm qua.

Sau ?ó trong phòng thay ??, Mourinho ti?p t?c quát tháo m?t s? c?u th? khác. Ông b? ra ng?i m?t mình trong khu ch? ??o tr??c khi các c?u th? và ban hu?n luy?n c?a Chelsea b??c ra.

Tr?n hòa không bàn th?ng tr??c Norwich khi?n c? h?i vô ??ch c?a Chelsea mùa này h?u nh? không còn. H? hi?n t?i kém Liverpool và Man City m?t ?i?m nh?ng ch?i nhi?u h?n m?t tr?n.

By: hang pham

http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/giai-ngoai-hang-anh/mourinho-noi-con-tam-banh-voi-hoc-tro-2986187.html

Article Directory: http://www.articledirectoryusa.com

Source: http://www.articledirectoryusa.com/article/category/health-and-fitness/flu/mourinho-n-i-c-n-tam-b-nh-v-i-h-c-tr/

Article Tags: hobo barik , Badakhshan , Afghanistan

Submitted On May 05, 2014. Viewed 454 times.

Read More:  Can you use herbal remedies

Article Directory USA: Health & Fitness | Flu